Nok Air ปั่นปันน้ำใจ ช่วยเด็กโรคหัวใจ

อิ่มใจได้บุญ
ช่างภาพ: 

ศ.นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ กล่าวถึงปัญหาโรคหัวใจในเด็กในประเทศไทย ไว้ว่า...เด็กมีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา บางรายอาจเสียชีวิตก่อนเกิด บางรายเริ่มมีอาการ หรือตรวจพบตั้งแต่แรกเกิด บางรายตรวจพบเมื่อออกจากโรงพยาบาลหลังคลอด หรือมีอาการหลังอายุ 1-2 เดือน หรือหลังจากนั้น ในกรณีที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด อย่างเช่น คุณวัชรี คลอดบุตรคนแรกในโรงพยาบาลตามกำหนด และคลอดปกติ เป็นทารกเพศหญิง ภายหลังเกิด กุมารแพทย์ผู้ตรวจเด็กในวันนั้นบอกว่าเด็กปกติ น้ำหนักตัวกว่า 3 กิโลกรัม พออายุได้ 3 วัน มารดาสังเกตว่า ลูกหายใจเร็วและริมฝีปากคล้ำ โดยเฉพาะจะคล้ำมากเวลาร้อง แพทย์ได้มาตรวจเด็กอีกครั้ง และบอกมารดาว่า สงสัยเด็กจะมีหัวใจที่ผิดปกติ และอาจจำเป็นต้องให้การรักษาโดยการผ่าตัด ผลการวินิจฉัยขั้นสุดท้าย พบว่าเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ชนิดที่มีหลอดเลือดแดงใหญ่สลับที่กัน

อีกรายหนึ่งเป็นเด็กชายอายุ 2 สัปดาห์ เกิดในโรงพยาบาล แพทย์ตรวจร่างกายแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติ เริ่มมีอาการซึมไม่ยอมดูดนม และตัวซีดเขียวทันทีจึงรีบนำมาที่โรงพยาบาล ขณะมาห้องฉุกเฉิน หัวใจหยุดเต้น และเสียชีวิต โดยไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ทัน ผลการตรวจศพ พบว่าเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ชนิดที่มีหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ออกจากหัวใจคอดรุนแรง ถ้าตรวจพบได้เร็วสามารถผ่าตัดรักษาให้หายขาดได้

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเป็นโรคหัวใจที่พบบ่อยที่สุดในวัยเด็ก พบถึงร้อยละ 70-80 ของโรคหัวใจในเด็กทั้งหมด พบในทารกเกิดใหม่มีชีวิตถึง 8 : 1,000 ถ้าเด็กเกิดในประเทศไทยปีละ 1 ล้านคน จะมีเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ถึงปีละ 8,000 คน เด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนี้ ร้อยละ 84 ตรวจพบภายในอายุ 7 วัน ถ้าได้รับการตรวจโดยแพทย์หรือพยาบาล ในจำนวนนี้ประมาณร้อยละ 50 ไม่มีอาการ ที่เหลือมีอาการเขียว หรือหัวใจวายร่วมด้วยอย่างละเท่าๆกัน บางรายอาจเสียชีวิตโดยไม่ทราบว่าเป็นโรคหัวใจ

จากการติดตามศึกษาเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ที่เกิดในโรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่าในขวบ ปีแรกร้อยละ 24 ต้องการการรักษาโดยการผ่าตัด ร้อยละ 20 ความพิการหายได้เอง เช่น มีรูรั่วที่ผนังกั้นห้องล่าง และห้องบนของหัวใจที่ขนาดเล็ก เป็นต้น ร้อยละ 23 เสียชีวิต ดังนั้น ในปีหนึ่งๆจะมีเด็กเสียชีวิตจากหัวใจพิการ แต่กำเนิดประมาณ 1,800 คน ในขวบปีแรก จากการศึกษาในเด็กนักเรียนพบว่า เด็กนักเรียนเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ประมาณ 2-3 ต่อ 1,000 ประมาณว่าโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็กวัยเรียนในประเทศไทย มีประมาณ 4-5 หมื่นคน ในขณะที่กุมารแพทย์โรคหัวใจในประเทศไทย มีประมาณ 50 คน และส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทำให้ไม่สะดวกรวมทั้งสิ้นเปลือง ในกรณีที่ต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัด ยิ่งมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะศัลยแพทย์หัวใจที่ทำการผ่าตัดเด็กมีจำนวนน้อย ทำให้ผู้ที่ฐานะยากจน ซึ่งมีจำนวนมากในประเทศไทย และส่วนมากอยู่ในชนบทห่างไกล จะเป็นผู้ที่ได้รับการดูแลไม่ได้มาตรฐานที่ควร

ด้วยเหตุดังกล่าวมูลนิธิเด็กโรคหัวใจแห่งประเทศไทย จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 โดยการรวมตัวของผู้มีจิตศรัทธา ทั้งที่มิได้เป็นแพทย์และแพทย์ และในปี 2527 สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทรงพระกรุณารับไว้ในพระอุปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนแพทย์เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจเด็ก และฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่แพทย์ทางเวชปฏิบัติทั่วไปรวมทั้งพยาบาล เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวินิจฉัย และรักษาเด็กโรคหัวใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยที่จำเป็นต้องเดินทางไปรับการรักษาในโรงพยาบาลใหญ่ๆมีความพร้อมในด้าน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ตลอดจนค่ายา และเวชภัณฑ์ที่ไม่สามารถเบิกได้จากโรงพยาบาลของรัฐ นอกจากนี้ยังนำคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจเด็ก และศัลยแพทย์ไปตรวจเด็กตามชนบทห่างไกล ปีละ 1-2 ครั้ง โดยการร่วมมือจากโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีจำเป็นต้องการตรวจเพิ่มเติมหรือต้องการการรักษาโดยการผ่าตัด จะส่งผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนแพทย์ต่างจังหวัด โดยทางมูลนิธิฯช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเป็นบางส่วน และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคหัวใจในเด็ก ตลอดจนให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับโรคหัวใจในเด็ก การดำเนินการที่ได้รับการสนับสนุนจากกรรมการมูลนิธิฯ และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน ช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นองค์กรเอกชนที่มีส่วนสนับสนุนให้เด็กไทย ได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเด็กเหล่านี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

กิจกรรม Nok Air Cycling for Life 2013 "ปั่นวันเดียว เที่ยวทั่วไทย" แรลลี่ปั่นปันน้ำใจ ทำบุญมอบชีวิตใหม่ให้เด็กจากมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ซึ่งจัดขึ้นโดย สายการบิน นกแอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย พาที สารสิน ร่วมกับ ชมรม Life Cycling ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักปั่นและเหล่าเซเลบริตี้ใจบุญ อาทิ ครอบครัวช้างน้อย -วิสทา กุญชร ณ อยุธยา ครอบครัวสยาม-คริสติน่า เศรษฐบุตร จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ณัฐชยา ไกรฤกษ์ ณยศ เสาว์ทองหยุ่น ม.ล.รังษิธร ภานุพันธ์ ปุญญพัฒน์ ถนอมกุล ณัฏฐ์ธนิน คุณาธนาฒย์ กันต์ รัตนาภรณ์,รณภร คณิวิชาภรณ์ อัครณัฐ อริยฤทธิ์วิกุล ชลลี่ ชล วจนานนท์ พงษ์พันธ์ เพชรบัณฑู และ พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์ ถึงแม้ในช่วงแรกของกิจกรรม จะมีสายฝนโปรยปรายลงมาเล็กน้อย แต่บรรดานักปั่นก็สนุกกับฐานกิจกรรมต่างๆ ผ่านแลนด์มาร์คสำคัญ 4-6 จังหวัดของเมืองโบราณ เรียกว่าได้เหงื่อและความสนุกกลับบ้านกันแบบเต็มอิ่ม

นอกจากกิจกรรมแรลลี่สนุกๆแล้ว นกแอร์ยังเนรมิตเมืองโบราณให้เป็นเวที นกแอร์คอนเสิร์ตส่งยิ้ม ศิลปินคุณภาพ อาทิ Sqweez Animal PP Project แมว - จิระศักดิ์ ปานพุ่ม และ บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ มาร่วมส่งยิ้มให้ทุกคนในงาน พร้อมเซอร์ไพร้ซ์พิเศษกับพระเอกพ่อลูกอ่อน "ป๋อ-ณัฐวุฒิ" ที่มาร่วมแจมกับวง PP Project เรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆนักปั่นเป็นอย่างมาก ไฮไลท์สำคัญของกิจกรรม Nok Air Cycling for Life 2013 "ปั่นวันเดียว เที่ยวทั่วไทย" คือการมอบรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรม โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 150,000 บาท โดยคุณพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และ ชมรม Life Cycling สบทบเพิ่มอีก จำนวน 400,000 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 550,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เรียกว่า Nok Air Cycling for Life 2013 "ปั่นวันเดียว เที่ยวทั่วไทย" เป็นกิจกรรมความสุขรูปแบบใหม่ที่ได้ทั้งสุขภาพดี และรอยยิ้มกันทั้งครอบครัวค่ะ